Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Troxhammar Golf AB

Aktieägarna i Troxhammar Golf AB (publ) kallas härmed

till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 19.00

i klubbhuset, Troxhammar Golfklubb, Skå (säte)

Registrering påbörjas kl. 18.30. Rätt att delta i stämman har

aktieägare i Troxhammar Golf AB eller dennes ombud. Skriftlig fullmakt

skall redovisas i original.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
  2. Fastställande av röstlängd och dagordning
  3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  4. Stämmans behöriga utlysande
  5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
  6. Beslut
 2. a) om fastställande av resultat- och balansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

        balansräkningen            
    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
7. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
9. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
10. Val av revisor
11. Val av Nomineringskommitté
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

      bolagsordningen

Redovisningshandlingar som enligt aktiebolagslagen skall föreligga vid stämman hålls tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 6 maj på bolagets kansli.

Nomineringskommitténs förslag till beslut under punkterna 7, 8 och 9 finns tillgängliga för aktieägarna fr.o.m den 6 maj på bolagets kansli.

Under punkt 12 är styrelsens förslag till revisor utse Deloitte AB med Beatrice Söderberg, som huvudansvarig.

 

Skå 2019-04-10

Styrelsen för Troxhammar Golf AB

 Anmäl gärna ditt deltagande till kansli@troxhammargk.se