Kallelse vårmöte i Troxhammar Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Troxhammar Golfklubb
Tisdagen den 10 april 2018 kl. 18.30 i klubbhuset, Troxhammar Golfklubb 

Avprickning och utdelning av röstkort sker från 18.00

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av två justeringsmän tillika röstsammanräknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
6. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.
11. Övriga frågor

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, redovisningshandlingar mm enligt stadgar för Troxhammars GK hålls tillgängliga fr.o.m den 3 april på Golfklubbens kansli.

Anmäl gärna ditt deltagande till kansli@troxhammargk.se
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Skå 2018-03-26
Styrelsen