Bolagsstämma

Publicerat: 2024-05-08 11:28 - Skrivet av Johan Eriksson Tapper

Aktieägarna i Troxhammar Golf AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma.

Välkommen måndag den 17 juni 2024 kl. 19.00 i klubbhuset, Indoor, Troxhammar Golfklubb, Skå (säte). Registrering påbörjas kl. 18.30.

Rätt att delta i stämman har aktieägare i Troxhammar Golf AB eller dennes ombud. Skriftlig fullmakt skall redovisas i original.

Anmäl ditt deltagande här!

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
2. Fastställande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Stämmans behöriga utlysande
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut 
    a) om fastställande av resultat- och balansräkning
    b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
11. Val av revisor
12. Val av Nomineringskommitté
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  
      bolagsordningen.

Redovisningshandlingar som enligt aktiebolagslagen skall föreligga vid stämman hålls tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 3e juni på bolagets kansli.

Nomineringskommitténs förslag till beslut under punkterna 8, 9 och 10 finns tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 3e juni på bolagets kansli.

Under punkt 11 är styrelsens förslag till revisor utse Deloitte AB med Beatrice Söderberg, som huvudansvarig.
 
Skå 2024-05-08
Styrelsen för Troxhammar Golf AB